BIJLAGEN

Baten en lasten per programma, deelprogramma en product

Programma

Begroting 2024

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Programma 01. Samen Leven

Deelprogramma 01.01 Gezondheid

01.01.02 Tweedelijns ondersteuning

8.655.099

9.719

-8.645.380

01.01.04 Eigen bijdragen

9.842

246.985

237.143

01.01.05 Gezondheidsbeleid

2.739.493

-2.739.493

01.01.06 Sport

4.529.603

1.633.959

-2.895.644

Totaal deelprogramma 01.01 Gezondheid

15.934.037

1.890.663

-14.043.374

Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid

01.02.01 Sociale basisvoorzieningen

9.150.706

378.686

-8.772.020

01.02.02 Eerstelijns ondersteuning

5.932.839

-5.932.839

01.02.03 Kunst en cultuur

3.097.818

332.559

-2.765.259

Totaal deelprogramma 01.02 Saamhorigheid

18.181.363

711.245

-17.470.118

Deelprogramma 01.03 Leren en werken

01.03.01 Eerstelijns ondersteuning

560.411

-560.411

01.03.02 Tweedelijns ondersteuning

15.863.396

-15.863.396

01.03.03 Bescherming en veiligheid

40.379

-40.379

01.03.05 Leerlingenvervoer

753.863

-753.863

01.03.06 Instandhouding onderwijs en scholen

2.966.892

245.819

-2.721.073

01.03.07 Leerplicht

222.203

67.356

-154.847

01.03.08 Lokaal onderwijsbeleid

800.261

191.653

-608.608

01.03.09 Werk en participatie

34.214

-34.214

01.03.10 Marketing en acquisitie

176.512

413.608

237.096

01.03.11 Sociale basisvoorziening jeugd

560.659

-560.659

01.03.12 Informele ondersteuning

230.630

-230.630

01.03.13 Participatiewet algemeen

1.966.935

-1.966.935

01.03.14 Participatiewet inkomensdeel

9.544.457

8.305.655

-1.238.802

01.03.15 Armoedebeleid

1.772.153

79.850

-1.692.303

Totaal deelprogramma 01.03 Leren en werken

35.492.965

9.303.941

-26.189.024

Deelprogramma 01.04 Thuis

01.04.02 Tweedelijns ondersteuning

974.655

825.511

-149.144

Totaal deelprogramma 01.04 Thuis

974.655

825.511

-149.144

Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten

01.99.01 Programma Samen Leven programmabrede kosten

104.901

-104.901

Totaal deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten

104.901

-104.901

Totaal programma 01. Samen Leven

70.687.921

12.731.360

-57.956.561

Programma 02. Duurzame leefomgeving

Deelprogramma 02.01 Woningen

02.01.01 Woningbouw

179.576

11.987

-167.589

02.01.02 Woonruimteverdeling

152.718

2.483

-150.235

Totaal deelprogramma 02.01 Woningen

332.294

14.470

-317.824

Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

02.02.01 Commerciële voorzieningen en horeca

858.936

141.067

-717.869

Totaal deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

858.936

141.067

-717.869

Deelprogramma 02.03 Leefomgeving

02.03.01 Speelvoorzieningen

530.948

97.188

-433.760

02.03.02 Groenvoorzieningen

3.239.992

14.000

-3.225.992

02.03.03 Verlichting

910.963

192.688

-718.275

02.03.04 Wijkgericht samenwerken

232.931

-232.931

02.03.05 Straatreiniging

1.583.574

512.217

-1.071.357

02.03.06 Riolering

3.662.573

4.162.865

500.292

02.03.07 Begraafplaatsen

164.409

221.681

57.272

02.03.08 Straatmeubilair

104.864

-104.864

02.03.09 Kabels en leidingen

Totaal deelprogramma 02.03 Leefomgeving

10.430.254

5.200.639

-5.229.615

Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting

02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau

17.846.027

17.481.473

-364.554

02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau

425.165

13.981

-411.184

02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau

2.811.946

701.116

-2.110.830

Totaal deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting

21.083.138

18.196.570

-2.886.568

Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie

02.05.01 Afvalinzameling

6.405.431

7.231.130

825.699

02.05.02 Bodem en bouwstoffen

57.903

-57.903

02.05.03 Geluid

100.209

1.987

-98.222

02.05.04 Lucht

10.745

-10.745

02.05.05 Mobiliteit en energie

711.031

-711.031

02.05.06 Duurzaam bouwen en wonen

106.083

-106.083

02.05.07 Wet milieubeheer

1.352.396

63.007

-1.289.389

02.05.08 Educatie en communicatie

143.272

-143.272

02.05.09 Milieuprojecten

113.517

1.989

-111.528

Totaal deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie

9.000.587

7.298.113

-1.702.474

Deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie

02.06.01 Landschap

202.264

-202.264

02.06.02 Recreatie

363.573

15.641

-347.932

Totaal deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie

565.837

15.641

-550.196

Deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie

02.07.01 Monumenten

297.452

-297.452

02.07.02 Cultuurhistorie

1.030.198

708.192

-322.006

02.07.03 Archeologie

121.486

-121.486

Totaal deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.449.136

708.192

-740.944

Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten

02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede kosten

83.986

-83.986

Totaal deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten

83.986

-83.986

Totaal programma 02. Duurzame leefomgeving

43.804.168

31.574.692

-12.229.476

Programma 03. Goede bereikbaarheid

Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid

03.01.01 Beleid en advies (verkeer)

100.353

2.158

-98.195

Totaal deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid

100.353

2.158

-98.195

Deelprogramma 03.02 Autoverkeer

03.02.01 Wegeninfrastructuur

38.204

-38.204

03.02.02 Wegen

4.465.655

2.411.920

-2.053.735

03.02.03 VRI's

237.675

-237.675

03.02.04 Bewegwijzering (wegen)

120.996

-120.996

03.02.05 Parkeren

50.496

18.109

-32.387

03.02.06 Civieltechnische kunstwerken

505.779

693

-505.086

Totaal deelprogramma 03.02 Autoverkeer

5.418.805

2.430.722

-2.988.083

Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer

03.03.01 Fietsinfrastructuur

120.829

-120.829

03.03.02 Onderhoud fietspaden en voorzieningen

109.724

-109.724

03.03.03 Fietsenstallingen

690.294

433.032

-257.262

Totaal deelprogramma 03.03 Fietsverkeer

920.847

433.032

-487.815

Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer

03.04.01 Vervoersbedrijven

7.600

-7.600

Totaal deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer

7.600

-7.600

Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten

03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede kosten

6.642

-6.642

Totaal deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten

6.642

-6.642

Totaal programma 03. Goede bereikbaarheid

6.454.247

2.865.912

-3.588.335

Programma 04. Veilige leefomgeving

Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding

1.177.359

171.890

-1.005.469

04.01.02 Openbare orde

469.795

294.205

-175.590

Totaal deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.647.154

466.095

-1.181.059

Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

04.02.01 Verkeersveiligheid

34.446

242

-34.204

04.02.02 Brandweerzorg

377.208

-377.208

04.02.03 Externe veiligheid

28.653

-28.653

04.02.04 Beleid en preventie

3.064.608

143.370

-2.921.238

Totaal deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

3.504.915

143.612

-3.361.303

Deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten

04.99.01 Programma Veilig programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 04. Veilige leefomgeving

5.152.069

609.707

-4.542.362

Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur

05.01.01 Raad

1.229.318

-1.229.318

05.01.02 College

1.965.546

1.692

-1.963.854

Totaal deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur

3.194.864

1.692

-3.193.172

Deelprogramma 05.02 Dienstverlening

05.02.01 Publiekszaken

2.527.145

1.019.679

-1.507.466

Totaal deelprogramma 05.02 Dienstverlening

2.527.145

1.019.679

-1.507.466

Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten

05.99.01 Programma Betrokken programmabrede kosten

Totaal deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma 05. Betrokken bij de samenleving

5.722.009

1.021.371

-4.700.638

Totaal programma's

131.820.414

48.803.042

-83.017.372

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

A1 Lokale heffingen

1.106.940

15.487.441

14.380.501

A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

53.882

82.210.838

82.156.956

A3 Overhead

17.113.383

351.733

-16.761.650

A4 Saldo financieringsfunctie

215.617

10.000

-205.617

A5 Vennootschapsbelasting (VpB)

27.574

-27.574

A6 Overige baten en lasten

1.636.530

1.201.229

-435.301

A6 Overige baten en lasten

A7 Onvoorzien

67.553

-67.553

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

20.221.479

99.261.241

79.039.762

Totaal saldo baten en lasten

152.041.893

148.064.283

-3.977.610

Mutaties reserves

01.  Samen Leven

29.375

29.375

02.  Duurzame leefomgeving

1.377.886

1.134.854

-243.032

03.  Goede bereikbaarheid

1.876.177

1.041.628

-834.549

04.  Veilige leefomgeving

A  Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

500.000

5.537.500

5.037.500

Totaal mutaties reserves

3.754.063

7.743.357

3.989.294

Resultaat

155.795.956

155.807.640

11.684

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49