Programma's

Programma Integrale veiligheid

Programma Integrale veiligheid

Omschrijving programma

Onze algemene visie is dat “de gemeente Houten op het gebied van veiligheid streeft naar een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, waar criminaliteit en overlast beperkt blijven en waar de alertheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid wordt versterkt om zo effectief om te gaan met mogelijke veiligheidsrisico’s en noodsituaties”.  

Onze missie is: “‘Een veilige gemeente, een gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is én waarin mensen zich ook veilig voelen.  

De strategisch doelstelling is dat deze collegeperiode de hoge veiligheidsbeleving wordt behouden, de geregistreerde criminaliteit afneemt en de alertheid, de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers wordt versterkt. 

Het programma is opgedeeld in vijf veiligheidsvelden met daarin verschillende thema’s. De prioriteiten zijn bepaald op basis van de criminaliteitscijfers van de politie, maatschappelijke trends en ontwikkelingen, de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026, bestuurlijke agenda Veiligheidsregio Utrecht (VRU), input van onze ketenpartners (politie, RIEC-MN, Openbaar Ministerie, Sociaal Team, woningcorporatie, jongerenwerk, scholen, boa’s, de VRU etc.), ons huidige IVP, het coalitieakkoord 2022-2026 en de uitkomst van het (burgerpanel) veiligheidsonderzoek onder inwoners in juni 2023. De uitvoering van deze veiligheidsthema's heeft vanzelfsprekend (in)directe invloed op de capaciteit en inzet van overige vakafdelingen (zoals Boa's) en onze ketenpartners. Het deelprogramma Jeugd moet in samenhang gezien worden met het integraal jeugdbeleid.

De volgende prioriteiten en deelprogramma's zijn vastgesteld door de raad bij het behandelen van het Integraal Veiligheidsprogramma 2024-2027 (ovbv vaststelling IVP-gemeenteraad nov 2023)

 1. Veiligheidsveld Sociale Veiligheid - Behouden maatschappelijke stabiliteit 
 2. Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid - Effectievere aanpak jeugdoverlast en het voorkomen van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit  
 3. Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid – Verhogen brandveiligheid appartementencomplexen 
 4. Veiligheidsveld Georganiseerde ondermijnende criminaliteit – Tegengaan georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
 5. Veiligheidsveld Digitale veiligheid – Verhogen alertheid en weerbaarheid inwoners en ondernemers vergroten. 

Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting. Voor de verplichte BBV-indicatoren hebben we waar mogelijk een raming opgenomen.

Beleidskaders

 • Coalitieakkoord 2022-2026  
 • Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026  

  Onderdelen collegeprogramma
  Hieronder staan de onderdelen uit het collegeprogramma die in dit programma financieel en programmatisch zijn verwerkt, of het komende jaar worden voorbereid voor de jaren erna. Niet ieder genoemd project wordt separaat uitgewerkt in de begroting. Het hele collegeprogramma is hier te lezen.

  Nr.

  Omschrijving

  79.

  Prioritering en uitbreiding Boa's in openbare ruimte

  80.

  Cameratoezicht bedrijventerreinen, winkelcentra, uitgaansgebieden

  81.

  Aanpakken drugsgebruik en overlast

  82.

  Tegengaan ondermijnende criminaliteit

  83.

  Inwonersparticipatie voor veilige en leefbare woonomgeving stimuleren

Indicatoren

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

Output indicatoren

Geregistreerde rookmelderdichtheid in woningen gemeente Houten

Website gemeente Houten

58%

66%

77%

79%

81%

Outcome indicatoren

Rapportcijfer gevoel van veiligheid

MSK

8,1

8

8

8

BBV Indicatoren

Aantal verwijzing Halt per 1.000 jongeren

Bureau Halt

9

5

4

4

4

Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

CBS

1,9

1,2

1,4

1,6

1,7

Aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners

CBS

2,7

2,3

2

2,5

2,5

Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

CBS

1,6

2,1

2,1

2,2

2,2

Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

CBS

4,3

3,4

4,,1

3,6

3,6

Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

nb

0,1%

0,1%

Verbonden partijen
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49