Programma's

Programma Duurzame leefomgeving

Programma Duurzame leefomgeving

Omschrijving programma

Wonen
De druk op de woningmarkt is hoog. Niet alleen in Houten, maar in de gehele Utrechtse regio. Het gaat niet alleen om aantallen, maar ook om betaalbare en ‘passende’ woningen. Er is een groot tekort aan woningen voor ouderen, starters en specifieke woningen voor inwoners met een zorgvraag. De woonambities van de gemeente Houten zijn vastgelegd in de Woonvisie 2021-2030. De opgave is om 4.750 woningen toe te voegen tot 2040.Naast meer diversiteit in het woningaanbod is het doel om meer sociale huurwoningen te bouwen. Intensieve samenwerking met Woonin is hierbij noodzakelijk om het percentage huurwoningen in Houten de komende jaren te laten stijgen.

De gemeente Houten heeft de regionale Woondeal 2022-2030 voor de U-10 ondertekend. Alle gemeenten in de U-10 regio spannen zich in om twee derde van de woningen betaalbaar te bouwen. Om woningen betaalbaar te houden heeft de gemeente Houten zelfbewoningsplicht en de doelgroepenverordening ingevoerd.

Er is er ook oog voor de vitaliteit van de dorpen in het buitengebied. Passend bij de vraag wordt er gekeken of er woningen kunnen worden toegevoegd om de leefbaarheid van de dorpen in stand te houden. Onder andere de projecten Kerkzicht in ’t Goy en de Grote Driehoek in Schalkwijk dragen hieraan bij.

In 2024 wordt ingezet op de realisatie van het plan Houten Hub waarin tijdelijk flexwonen centraal staat.

Commerciële voorzieningen
Houten heeft belang bij een toekomstbestendig, vitaal centrum. Een plek waar het aantrekkelijk is om naar toe te gaan en te verblijven. Met het in 2023 tot stand gekomen Plan van Aanpak ‘versterking vitaliteit centrum’ gaan we samen met onze centrumpartners uit de Vitale Coalitie in 2024 verder doorpakken met de uitvoering van projecten die hieraan bijdragen. Inzet is en blijft een compact, toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk centrum voor onze inwoners en ondernemers. Aangezien ook de aanwezigheid van horeca hier positief aan bijdraagt, en de verruiming van terrassen in coronatijd positief heeft uitgepakt, gaan we in deze collegeperiode horecaondernemers de mogelijkheid bieden om structureel hun terras te verruimen en verwarmde terrassen te realiseren mits deze met duurzame energie worden verwarmd.

Leefomgeving
We willen een openbare ruimte die schoon, heel, veilig, aantrekkelijk en toekomstbestendig is. Hiervoor zorgen we voor een goede beeldkwaliteit van het groen, de verharding (wegen en trottoirs) en het water. Hiervoor hebben we ook een adequate planning voor onderhoud van zowel de bovengrondse als ondergrondse infrastructuur. Klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid en bewonersparticipatie zijn belangrijke aandachtspunten in het beheer. We zetten een stap naar meer onkruidbestrijding op verharding.

Gebiedsontwikkeling
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking en vereist een andere manier van werken met een intensievere afstemming en nauwere samenwerking. In dit begrotingsjaar zijn middelen opgenomen om in 2024 de incidentele implementatiekosten voor bijvoorbeeld het opstellen van het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie te dekken. Deze trajecten zullen ook na 2024 doorlopen en hand in hand worden uitgevoerd met bijvoorbeeld de programma’s Bouwen voor Houten, Duurzaamheid en de Sociale Koers.

De grote woningbouwopgave maakt onderdeel uit van het programma bouwen voor Houten, waarin we sturing geven aan de nieuwe woningbouwopgave zoals vastgelegd in de woonvisie: het toevoegen van 4750 woningen tot 2040 (ruim 260 woningen per jaar = 1 woning per werkdag).
Hierbij worden het vastgestelde Houtens DNA en de Woonvisie als basis gebruikt.

We werken verder aan de kavelpaspoorten voor de prioritaire locaties die versneld gerealiseerd gaan worden. Daarnaast werken we aan een stedenbouwkundig programma van eisen voor het centrum, De Molenzoom en De Koppeling. Een onderdeel daarvan is het opstellen van een ontwikkelstrategie.
Voor Houten Oost stellen we een gebiedsvisie op, onderdeel daarvan is ook een ontwikkelstrategie. Ook werken we voor het buitengebied verder aan een samenhangende versie.
We werken aan behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats. Waarbij we met de komst van het Ondernemersfonds verder vorm gaan geven aan het netwerk van bedrijvigheid in Houten. Gemeentelijk vastgoed helpt om de doelen mogelijk te maken.

Duurzaamheid en energietransitie
De uitkomsten van het burgerberaad Energie 2040 vormen in 2024 de basis voor nieuw energiebeleid. Dit zal zijn uitwerking krijgen in een nieuw Energieplan, een startnotitie voor een windkader en een evaluatie van (en daaropvolgend nieuw beleid voor) zonnevelden. In de warmtetransitie verwachten we in 2024 concrete stappen te zetten met het Polderplan, de isolatieaanpak in Oude Dorp/Oorden, een bronnenonderzoek en een vergunningprocedure voor de verduurzaming van warmtekrachtcentrale Vijfwal. Netcongestie is een zeer actueel thema, dat volop in de aandacht staat. Samen met andere partijen zetten we in op oplossingen voor de korte en middellange termijn, bijvoorbeeld via een energiehub.

De ondersteuning van inwoners en vrijwilligersorganisaties op het gebied van energie loopt door in 2024. De laatste in gewijzigde vorm. Ook de inzet op circulariteit wordt gecontinueerd. Vanaf 2024 moet een groot aantal kliko’s en ondergrondse afvalcontainers worden vervangen. Voor de inzameling en verwerking van een groot aantal afvalstromen van het afvalscheidingsstation is bovendien een nieuwe aanbesteding nodig.

Landschap en recreatie
Om de cultuurhistorische waarde van het landschap te behouden en te verstreken, investeren wij in aanleg en herstel van (nieuwe) landschapselementen. Recreatie wordt steeds belangrijker, vooral om dat direct in de eigen woonomgeving te kunnen doen. Daarom steken wij onder andere in op het beleefbaar en bereikbaar maken van de Hollandse Waterlinies, onder andere via het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk. Daarnaast worden recreatieve mogelijkheden binnen Houten zo goed mogelijk ontsloten. Belangrijk hierbij is dat de leefbaarheid in het buitengebied niet ten koste gaat van deze ontwikkelingen en behouden blijft.

Cultuurhistorie en archeologie

In januari 2023 heeft de raad de Visie cultureel erfgoed vastgesteld waarmee richting wordt gegeven aan hoe wij met ons cultureel erfgoed om willen gaan. Voor de jaren 2023 en 2024 is een uitvoeringsplan gemaakt waarmee belangrijke stappen kunnen worden gezet om ons cultureel erfgoed beter op de kaart te zetten, te ontsluiten en de basis op orde te krijgen. Daarnaast stimuleren wij het onderhoud aan erfgoedgebouwen door monumenteigenaren te adviseren en begeleiden. Daarbij wijzen op landelijke subsidieregelingen en belastingvriendelijke mogelijkheden, assisteren we bij vergunningstrajecten en worden er leningen aan via ons eigen revolverend fonds aangeboden. Ook ondersteunen wij de Archeologische werkgroep bij het realiseren van hun tentoonstellingen en het geven van voorlichting. Met al deze stappen maken we onze Houtense historie meer beleefbaar.

Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting. Voor de verplichte BBV-indicatoren hebben we waar mogelijk een raming opgenomen.

Programma Duurzame leefomgeving bestaat uit de volgende deelprogramma's:

 • Wonen
 • Commerciële voorzieningen
 • Leefomgeving
 • Gebiedsontwikkeling
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Landschap en recreatie
 • Cultuurhistorie en archeologie

 

Beleidskaders
Retailvisie Houten 2015-2025
Woonvisie 2021-2030
Toekomstvisie Houten 2025
Beeldkwaliteitskader openbare ruimte : deze link werkt niet; stuk digitaal niet vindbaar
Water- en rioleringsplan (WRP )
Energieplan
Transitievisie warmte

Regionale Energiestrategie
Beleidsplan openbare laadinfrastructuur

Visie Groen en Biodiversiteit
Woondeal regio Utrecht - Utrecht10

Onderdelen collegeprogramma
Hieronder staan de onderdelen uit het collegeprogramma die in dit programma financieel en programmatisch zijn verwerkt, of het komende jaar worden voorbereid voor de jaren erna. Niet ieder genoemd project wordt separaat uitgewerkt in de begroting. Het hele collegeprogramma is hier te lezen.

Nr.

Omschrijving

25.

Programma Bouwen voor Houten

26.

Woningen zonder bouwen

27.

Zelfbewoningsplicht koopwoningen invoeren

28.

Toewijzing woningen voor eigen inwoners

29.

Ondertekenen convenant duurzaam bouwen

30.

Regionale vertegenwoordiging en advisering ruimtelijk domein

31.

Omgevingswet implementatie

32.

Uitbreiding en efficiëntere benutting netcapaciteit door Stedin

33.

Hulp bieden bij alternatieven voor aardgas en uitvoering collectieve regelingen Rijk

34.

Open Warmtenet

35.

Collectieve aanpakken aardgasvrije wijken

36.

Bedrijven stimuleren om te verduurzamen samen met !MPACT

37.

Zonnevelden

38.

Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

39.

Innovaties zonne-energie

40.

Realistisch heroverwegen windpark Goyerbrug

41.

Streven naar 100% lokaal eigendom duurzame energie-opwek

42.

Samenhangende visie buitengebied

43.

Maximaal 250 woningen Grote Driehoek Schalkwijk

44.

Woningbouwontwikkeling Kerkzicht 't Goy

45.

Verduurzamingsinitiatieven ondernemers ondersteunen

46.

Areaal weidevogelgebieden vergroten

47.

Inlaatsluis Nieuwe Hollandse Waterlinie

48.

Ondernemers ruimte bieden in leegstaande schuren buitengebied

49.

Verbeteren ecologische kennis gemeentehuis

50.

Afschaffing hondenbelasting

51.

Aanlijnplicht honden versoepelen specifieke locaties

52.

Extra inzet middelen voor tegengaan onkruid op verharding

53.

Aanpak ongeregistreerd grondgebruik gemeentegrond

54.

Stimuleren afvalvermindering

55.

Effectiviteit nascheidsmachine

56.

Soortenmanagementplan

57.

Overdracht milieutaken naar RUD

58.

Ondernemersfonds

59.

Verminderen administratieve lasten ondernemers

60.

Vitalisering van het centrum

61.

Beleid terrassen

62.

Supermarkt in het Oude Dorp

63.

Doornontwikkelingsplan Doornkade (Houten-Noordwest)

64.

Visie op erfgoed vernieuwen en uitvoeren

65.

Revolverend fonds cultureel erfgoed

66.

Beperkte ontvangstruimte Oud-Wulven

67.

Varianten Houtens museum

Indicatoren
De indicatoren zijn voor dit programma gepresenteerd onder de deelprogramma’s.

Verbonden partijen

 • Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Recreatieschap De Stichtse Groenlanden
 • U10
 • Vitens
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49