Programma's

Programma Samen Leven

Programma Samen Leven

Omschrijving programma

Samen met onze inwoners bouwen we aan een toekomstbestendig Houten. Daarvoor is sociale kracht nodig. Het programma Samen Leven versterk deze kracht door een gelijkwaardige kans voor de jeugd, nabuurschap in de wijk en ondersteuning van ouderen. Het programma bestaat uit de delen Gezondheid, Saamhorigheid, Leren en werken en Thuis. 

We staan naast onze inwoners, om te ondersteunen en faciliteren. Van zwangerschap tot mantelzorg en van fysieke gezondheid tot mentale weerbaarheid. Met onze partners werken we samen aan een ‘Kansrijke Start’ voor jonge kinderen. Voor jongeren op weg naar zelfstandigheid hebben we de informatie app Kwikstart die we met de 18-jarigen brief onder de aandacht brengen en werken we aan een vernieuwd jongerencentrum. Ouderen ondersteunen we in een zelfstandig, gezond en veerkrachtig leven. We informeren en betrekken inwoners bij keuzes ter bevordering van een goede mentale en fysieke gezondheid.  

We nemen drempels weg en maken het voor iedereen mogelijk om mee te doen aan activiteiten. Daarvoor ondersteunen we initiatieven. Het Inwonersfonds geeft de financiële mogelijkheden om samen activiteiten te organiseren. Meedoen is niet vanzelfsprekend wanneer de zorg voor een dierbare naaste jouw verantwoordelijkheid is. We geven bijvoorbeeld onze inwoners met de mantelzorgwaardering een steuntje in de rug.  

Leren en werken zijn een belangrijke voorwaarde om mee te doen. Wanneer er geldzorgen zijn, geen werk of andere problemen helpen we onze inwoners naar leren en werken. We werken samen met vele partners aan een stabiele basis voor bestaanszekerheid. Daardoor ontplooit iedereen zijn talent. Veel jongeren ervaren ongezonde stress en prestatiedruk. Zij doen niet meer mee en verlaten het onderwijs zonder diploma. Dit is onwenselijk. We werken daarom met scholen en verengingen aan het voorkomen van ongezonde stress en prestatiedruk.  

Alle inwoners wonen in een veilige en prettige omgeving. Ouderen wonen veilig, comfortabel en zelfstandig thuis. Jeugdigen groeien het beste thuis op, tenzij het echt niet anders kan. We zoeken naar ondersteuning in de eigen familie, vrienden en buurtgenoten bij vragen over opvoeden, opgroeien en meedoen in de samenleving. Wanneer het niet gaat, is de juiste hulp voor jong en oud in de buurt beschikbaar. Samen met de zorg en politie houden we de buurt leefbaar voor iedereen.

Thuis moet een veilige plek zijn. Bij ernstige zorgen over de veiligheid en gezondheid van inwoners, jong en oud, hebben we professionele zorg. Het Sociaal Team maakt de situatie thuis zo snel mogelijk weer veilig wanneer noodzakelijk. Daarvoor werken zij samen met Samen Veilig Midden Nederland. Als gevolg van landelijke ontwikkelingen verandert de taakverdeling tussen deze partners. We zorgen dat de afspraken duidelijk zijn voor onze inwoners. 

Betaalbare en goede zorg is niet vanzelfsprekend. Daarvoor zijn keuzes noodzakelijk . Onze inwoners zijn tot nu toe positief over de ondersteuning die zij vanuit het Sociaal Team ontvangen. Begin 2024 evalueren we deze ondersteuning. Wanneer de ondersteuning door het Sociaal Team voldoende bijdraagt aan de zelfredzaamheid, gaan we daarmee door. Daarnaast maken we duidelijke afspraken met de aanbieders van hulp om aan te sluiten op het gewone gezinsleven van werk, school en vrije tijd. We komen met kostenonderzoek tot een meer transparante bekostiging van het Sociaal Team. Tot slot bepalen we met een evaluatie hoe het Sociaal Plein ontwikkelt.”

We zijn voornemens begin 2024 de evaluatie van het integrale beleidskader Sociale Koers aan u voor te leggen. We gebruiken dit moment om de verbinding tussen onze doelen, wat we daarvoor doen en wat het kost te verbeteren middels een integrale benadering.

Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting. Voor de verplichte BBV-indicatoren hebben we waar mogelijk een raming opgenomen.

Programma Samen Leven bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Gezondheid
  • Saamhorigheid
  • Leren en Werken
  • Thuis

Overzicht relevante beleidskaders

Programma Sociale Koers 2020-2023
Lekstroom Werkt 2020
Visie op sport en bewegen in Houten in 2025
Regiovisie Jeugd
Regiovisie Wmo
Woonvisie 2021-2030

Onderdelen collegeprogramma
Hieronder staan de onderdelen uit het collegeprogramma die in dit programma financieel en programmatisch zijn verwerkt, of het komende jaar worden voorbereid voor de jaren erna. Niet ieder genoemd project wordt separaat uitgewerkt in de begroting. Het hele collegeprogramma is hier te lezen.

Nr.

Omschrijving

6.

Sociale koers evalueren

7.

Op Koers en Houtens werktafel

8.

(Herijking) minimabeleid

9.

Garantiebanen  

10.

Waardering mantelzorgers en vrijwilligers  

11.

Ouderenagenda

12.

Opvang Essenkade*

13.

Taalatelier

14.

Het Sport- beweeg en preventieakkoord voortzetten

15.

Audit werkwijze en kosten samen veilig (alleen in 2023, niet meer in begroting 2024)

16.

Regionale vertegenwoordiging en advisering sociaal domein

17.

Het Nieuwe Huis van Houten

18.

Jongerencentrum Enter

19.

Evenementenfonds

20.

Bibliotheek

21.

Impuls cultuurevenementen

22.

Impuls aan muziekeducatie

23.

Muziekvereniging Kunst na Arbeid

24.

Een tweede balkon in de theaterzaal van Aan de Slinger

* Het opvangproject Essenkade gaat als zodanig niet door en het vervolg wordt separaat voorgelegd aan de gemeenteraad.

Indicatoren

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

Output indicatoren

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdfonds sport en cultuur

jaarverslag, jeugdfonds, sport en cultuur

233

264

281

292

303

* Ambitie is om de doelgroep zo volledig mogelijk te bedienen

Aantal toegekende aanvragen Ons Fonds

Gemeente Houten

16

20

26

30

40

Aantal toegekende aanvragen voor de individuele inkomenstoeslag

Werk en inkomen, lekstroom

179

147

191

200

207

Aantal verwijzingen van EMC (eerstelijns medisch centrum) naar welzijnsconsulent

VanHouten&Co

46

43

44

60

60

Outcome indicatoren

% Zwaar tot overbelaste mantelzorgers

Monitor Sociale Kracht

20%

22%

22%

22%

Percentage jongvolwassenenen dat aangeeft dat ze (zeer) tevreden zijn met hun leven.

Jongerenpeilingen GGD (even jaren)

x

x

79%

79%

80%

Sociale-kracht: samengesteld effectcijfer uit de sociale kracht monitor

Monitor Sociale Kracht (oneven jaren)

7,7

7,7

x

7,8

7,8

BBV Indicatoren

Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

DUO

2

1,5

1

Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen

DUO

10

10

14

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (Vsv'ers) in % van deelnemersr aan het VO en MBO onderwijs

Ingrado

1%

1,2%

1.2%

Niet-sporters in %

CBS, RIVM

nb

nb

nb

Wordt één keer in de vier jaar getoetst. Eerstvolgende in 2024.

Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut

3%

3%

nb

Netto arbeidsparticipatie in % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

75,1%

74,4%

75,2%

Werkloze jongeren in % van 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker

2%

1%

nb

Aantal personenen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

CBS

234,6

459,7

nb

Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

CBS

187,7

218,6

204,7

Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

nb

12,1%

13,5%

Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

nb

0,9%

0,9%

Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners

GMSD

350

370

370

Functiemenging in %

LISA

55%

56,10%

56,60%

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

755,4

803,6

832

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

159,8

164,2

175,1

Overzicht verbonden partijen

  • Gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
  • Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
  • U10
Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49