Programma's

Programma Goede bereikbaarheid

Programma Goede bereikbaarheid

Omschrijving programma

Bereikbaarheid en mobiliteit ‘Fietsstad in héél Houten’

We zorgen voor goede bereikbaarheid van, naar en in de gemeente Houten. Dat geldt voor alle vormen van vervoer, met de fiets, lopend, het openbaar vervoer en de auto. Houten blijft fietsgemeente nummer één van Nederland. Daarom verbeteren en verbreden we waar mogelijk bestaande fietspaden. Knelpunten pakken we aan. Ook werken we aan nieuwe of betere doorgaande regionale fietsroutes. We lobbyen stevig voor een volledige aansluiting op de A12. Ook is een betere bereikbaarheid per bus nodig. We voeren geen betaald parkeren in op parkeerplekken in de openbare ruimte.  

In het buitengebied gelden specifieke uitdagingen rond verkeer en vervoer. Veel fietspaden en wegen zijn te veel in kwaliteit achteruitgegaan. Daar gaan we iets aan doen. Voor betere verkeersafwikkeling onderzoeken we verkeersontsluiting van het buitengebied via de Kanaaldijk-Zuid. Daarnaast geven we invulling aan de al lang gekoesterde wens om toe te werken naar een vrijliggend fietspad tussen ’t Goy en de Goyerbrug.

Houten staat bekend om zijn bijzondere ruimtelijke structuur, waarin de nadruk ligt op woon- en leefkwaliteit met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. De bereikbaarheid van Houten is goed: een sterke fietsstructuur, twee treinstations, een rondweg om de kern Houten en aansluitingen op de snelwegen in de buurt. Kenmerkend voor 't Goy, Schalkwijk, Tull en 't Waal is dat de hoeveelheid verkeer beperkt is, maar dat de gebruikers van de wegen heel divers zijn, van landbouwverkeer tot vrachtverkeer, lokaal verkeer en bezoekers en recreatieverkeer van buiten de kernen.
In het programma goede bereikbaarheid wordt benoemd wat de Houtense ambities zijn om de goede bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto, fiets en openbaar vervoer te behouden. Bij goede bereikbaarheid hoort een (weg)infrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de gebruikers, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit.

Regionale ontwikkelingen
Mobiliteit is een regionale aangelegenheid. In regionaal verband besteden we in de overleggen met Rijkswaterstaat, de provincie, U10 (regionaal samenwerkingsverband), ProRail, U-OV en de regiogemeenten continu aandacht aan de belangen van onze eigen gemeente en van de regio.

In het BO MIRT (periodiek overleg van de regio met het rijk) wordt eind 2023 de subsidieregeling van 7,5 miljoen (incl. BTW) uitgekeerd. Vanaf 2023 -2034 kan dit in een uitvoeringsprogramma besteed worden. Het rijk subsidieert 50% van de totale kosten, de overige 50% zal door de regio moeten worden bekostigd. In 2022 en 2023 is succesvol getoetst of de voorgestelde projecten binnen de huidige subsidieregelingen van de provincie vallen. De daadwerkelijke afspraken met de provincie over een aanvullende subsidie van 3,75 miljoen (incl. BTW) zullen in 2024 worden gemaakt (vanwege verkiezingen en formatieproces was dit nog niet eerder mogelijk). De eigen bijdrage van Houten aan deze projecten kan beperkt worden tot 3,75 miljoen (incl. BTW). Voor deze laatste reservering zal in 2024 een raadsbesluit aan u worden voorgelegd.

Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid
De circa 50 projecten met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid zijn opgenomen in het Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid. De actualisatie van het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid is gepland voor september 2023, waarbij financiële ruimte wordt gecreëerd voor de mobiliteitsambities uit het collegeprogramma. In dit meerjarenplan wordt mede in verband met het bepekte budget aan eigen middelen een prioritering aangegeven afhankelijk van de te verwachten bijdrage van Rijk en/of Provincie. De opzet van het bestedingsplan geeft ruimte om bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten opnieuw af te wegen of de huidige prioritering nog steeds de juiste is. Meer zicht op invulling van de woningbouwambities van Houten is een voorbeeld van een nieuw inzicht waardoor de prioritering kan wijzigen.

Mobiliteit in omgevingsvisie
Het mobiliteitsbeleid van Houten moet worden ondergebracht in de omgevingsvisie. Dit krijgt vorm in 2024.

Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting. Voor de verplichte BBV-indicatoren hebben we waar mogelijk een raming opgenomen.

Programma Goede bereikbaarheid bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Mobiliteitsbeleid
  • Autoverkeer
  • Fietsverkeer
  • Openbaar vervoer
  • Verkeersveiligheid

Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting.

Overzicht relevante beleidskaders
Toekomstvisie Houten 2025
Bereikbaarheidsvisie 2011
Parkeervisie Houten 2021
Nota Parkeernormen Houten 2021
Beeldkwaliteitskader (2012)
Startnotitie Groot Onderhoud en vervanging BOR 2014-2054
K Mobiliteitsvisie
Uitvoeringsprogramma Fiets
Realisatieplan Fiets
Uitgangspunten nieuwe OV concessie
Uitvoeringsprogramma knooppunten

U10 beleid:
Regionale fietsvisie 2.0
Knooppunten onderzoek
Toekomstbeeld OV
(Concept) IRP
aders vervolgtraject programma BOR
Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (2017)
Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid (2019)

Provinciaal beleid:
Mobiliteitsprogramma provincie

Onderdelen collegeprogramma
Hieronder staan de onderdelen uit het collegeprogramma die in dit programma financieel en programmatisch zijn verwerkt, of het komende jaar worden voorbereid voor de jaren erna. Niet ieder genoemd project wordt separaat uitgewerkt in de begroting. Het hele collegeprogramma is hier te lezen.

Nr.

Omschrijving

68.

Verbreden en verbeteren doorgaande fietspaden

69.

Volledige aansluiting A12

70.

Ontsluiting Kanaaldijk-Zuid

71.

Fietspaden in en naar dorpen buitengebied

72.

Fietspad 't Goy naar Goyerbrug

73.

Prioritering fietsroutes naar omliggende gemeenten

74.

Verbeteren bereikbaarheid bus

75.

Meer toezicht fietsparkeren Castellum

76.

Aanpak parkeeroverlast

77.

Faciliteren laadpalen

78,

Pilot kabelgoottegels (2023)

Indicatoren

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

Output indicatoren

Aantal kilometer verbeterde fietsinfrastructuur

Eigen metingen

1,6

0,4

0,4

0

2

2020 herinrichting Lobbedijk 0,2 km, herinrichting Heemsteedseweg/Koppeldijk 1,4 km; 2021fietspad Oostrumsdijkje; 2022 Provincialeweg; 2024 Herinrichting Waalseweg

Aantal ritten met AutoMaatje

Eigen metingen

x

1.135

1.521

2.220

2.220

Aantal ritten met electrische golfkarretjes

Stichting Vervoer Houten

9.000

2.394

6.388

7.200

7.200

Toepassing toolbox communityaanpak

Eigen metingen

x

x

x

2

3

Outcome indicatoren

% Inwoners dat tevreden is over de fietsroutes in Houten

Monitor Sociale Kracht

98%

97%

98%

98%

98%

% parkeerlocaties met bezettingsgraad >= 90%

Verkeersbureau (1x per 4 jaar)

x

x

22%

x

x

Raming 2026: < 25%.

% verharding met een slechte (D-) kwaliteit

extern bureau (even jaren), eigen inschatting (oneven jaren)

12,80%

nb

nb

12,60%

Aantal fietsers per dag op 2 meetpunten

Eigen metingen

x

2.264

5.279

x

x

De tellingen van 2021 zijn van de niet representatieve maand januari. Dit waren de eerste resultaten van deze meetpunten. Bovendien was er in 2021 aanzienlijk minder woon-/werkverkeer door Corona. Dit verklaart het lage aantal voor 2021.

Overzicht verbonden partijen
Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49