BIJLAGEN

Taakvelden BBV per programma

01.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen Leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Code

Taakvelden

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

0.1

Bestuur

6.642

1.692

3.131.813

1.692

3.138.455

3.136.763

0.10

Mutaties reserves

29.375

1.134.854

1.377.886

1.041.628

1.876.177

5.537.500

500.000

7.743.357

3.754.063

-3.989.294

0.2

Burgerzaken

1.019.567

1.860.369

1.019.567

1.860.369

840.802

0.4

Overhead

351.733

17.113.383

351.733

17.113.383

16.761.650

0.5

Treasury

35.180

30.601

10.000

215.617

45.180

246.218

201.038

0.61

OZB woningen

9.216.409

374.926

9.216.409

374.926

-8.841.483

0.62

OZB niet-woningen

6.026.523

706.755

6.026.523

706.755

-5.319.768

0.64

Belastingen overig

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

82.210.838

53.882

82.210.838

53.882

-82.156.956

0.8

Overige baten en lasten

104.901

83.986

650.970

1.201.229

1.704.083

1.201.229

2.543.940

1.342.711

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

27.574

27.574

27.574

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.299.931

3.299.931

3.299.931

1.2

Openbare orde en veiligheid

62.572

7.752

353.841

466.095

1.647.154

112

24.556

473.959

2.088.123

1.614.164

2.1

Verkeer en vervoer

512.217

2.545.055

2.847.803

6.413.730

242

34.446

3.360.262

8.993.231

5.632.969

2.2

Parkeren

18.109

26.275

18.109

26.275

8.166

2.5

Openbaar vervoer

7.600

7.600

7.600

3.1

Economische ontwikkeling

413.608

176.512

492.554

413.608

669.066

255.458

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.902.688

1.710.000

1.902.688

1.710.000

-192.688

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

71.791

139.830

71.791

139.830

68.039

3.4

Economische promotie

244.509

244.509

-244.509

4.1

Openbaar basisonderwijs

57.825

148.022

57.825

148.022

90.197

4.2

Onderwijshuisvesting

187.994

2.823.741

187.994

2.823.741

2.635.747

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

259.009

2.366.329

259.009

2.366.329

2.107.320

5.1

Sportbeleid en activering

6.583

901.114

6.583

901.114

894.531

5.2

Sportaccommodaties

1.627.376

3.628.489

1.627.376

3.628.489

2.001.113

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

332.559

2.102.467

54.301

332.559

2.156.768

1.824.209

5.4

Musea

154.616

154.616

154.616

5.5

Cultureel erfgoed

708.192

1.294.520

708.192

1.294.520

586.328

5.6

Media

962.598

962.598

962.598

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

32.753

153.173

4.418.820

153.173

4.451.573

4.298.400

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

378.106

8.264.235

143.370

141.885

521.476

8.406.120

7.884.644

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

5.654.949

5.654.949

5.654.949

6.3

Inkomensregelingen

8.385.505

13.283.545

234.758

25.259

8.385.505

13.543.562

5.158.057

6.4

WSW en beschut werk

792.561

792.561

792.561

6.5

Arbeidsparticipatie

1.161.852

1.161.852

1.161.852

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

9.719

1.950.876

9.719

1.950.876

1.941.157

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

246.985

4.306.461

246.985

4.306.461

4.059.476

6.71B

Begeleiding (WMO)

2.207.000

2.207.000

2.207.000

6.71C

Dagbesteding (WMO)

774.000

774.000

774.000

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

1.228.219

1.228.219

1.228.219

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

1.259.000

1.259.000

1.259.000

6.72B

Jeugdhulp behandeling

436.000

436.000

436.000

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

127.000

127.000

127.000

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

3.016.000

3.016.000

3.016.000

6.73A

Pleegzorg

491.000

491.000

491.000

6.73B

Gezinsgericht

218.000

218.000

218.000

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

1.921.000

1.921.000

1.921.000

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

3.254.000

3.254.000

3.254.000

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.126.000

1.126.000

1.126.000

6.74C

Gesloten plaatsing

967.000

967.000

967.000

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

34.590

34.590

34.590

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

825.511

825.511

825.511

825.511

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

40.379

40.379

40.379

6.82A

Jeugdbescherming

127.000

127.000

127.000

6.82B

Jeugdreclassering

863.000

863.000

863.000

7.1

Volksgezondheid

580

3.049.245

580

3.049.245

3.048.665

7.2

Riolering

4.162.865

3.571.997

4.162.865

3.571.997

-590.868

7.3

Afval

7.231.130

6.261.249

7.231.130

6.261.249

-969.881

7.4

Milieubeheer

66.983

2.642.500

28.653

66.983

2.671.153

2.604.170

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

221.681

164.409

221.681

164.409

-57.272

8.1

Ruimte en leefomgeving

89.138

1.711.336

89.138

1.711.336

1.622.198

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

15.696.316

15.696.316

15.696.316

15.696.316

8.3

Wonen en bouwen

715.586

2.297.780

715.586

2.297.780

1.582.194

Eindtotaal

12.760.735

70.687.921

32.709.546

45.182.054

3.907.540

8.330.424

609.707

5.152.069

1.021.371

5.722.009

104.798.741

20.721.479

155.807.640

155.795.956

-11.684

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49