Algemeen bestuurlijk perspectief

Toelichting begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

Meerjarenbegroting 2024 -2027

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Prognose financieel meerjarenperspectief voor uitwerking begrotingsrichtlijnen 2024 (PPN)

-5.639

-6.290

-12.385

-15.075

Financiële ontwikkelingen na uitwerking voorgestelde begrotingsrichtlijnen 2024 :

- Effect meicirculaire 2023

4.439

894

4

2.316

- Huis van Houten

-108

-108

-108

-108

- Wijziging tarief huishoudelijke ondersteuning

-366

-388

-410

-410

- Vrijval stelpost energielasten door nieuwe inkooprijs

400

400

400

400

- Verminderen legesinkomsten conform perspectiefnota

-200

-200

-200

-200

- Volledige indexatie sociaal team

-328

-328

-328

-328

- Voordeel regiotaxi

100

- Besluit begrotingswijziging 26 september

-25

-25

-25

- Opbouw begroting/ overige(inclusief afrondingen)

56

379

172

389

Uitkomst Financiële ontwikkelingen na uitwerking begrotingsrichtlijnen en ontwikkelingen

-1.671

-5.666

-12.843

-13.016

Voorgestelde bezuinigingsmaatregelen

1.683

1.634

 1.640

1.632

Begrotingssaldo ( gerealiseerd resultaat)

12

-4.032

-11.203

-11.384

Op 4 en 6 juli 2023 behandelde de raad de Perspectiefnota 2024-2027 van de gemeente Houten. In deze Perspectiefnota waren alle tot op dat moment bekende ontwikkelingen verwerkt. Daarnaast informeerde het college met de raadsinformatiebrief meicirculaire 2023 gemeentefonds de raad over de effecten van de meicirculaire 2023 en een aantal andere effecten. Op basis van die momentopname bestond een bezuinigingsopgave van ongeveer € 1.500.000 voor 2024. In lijn met amendement 2023-067 heeft het college een aantal bezuinigingsmaatregelen voorgesteld die zo min mogelijk impact hebben op de maatschappij.

De ontwikkelingen waarover we u eerder informeerden met de raadsinformatiebrief over de voorgestelde bezuinigingen vindt u in bovenstaande tabel. Daar is ook zichtbaar dat de begroting van de gemeente Houten voor 2024 structureel sluitend is, waarmee wordt voldaan aan de eis van de toezichthouder. Een detailtoelichting over de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen vindt u op deze pagina, een toelichting op de ontwikkelingen van het financieel perspectief op deze pagina

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49