Programma's

Programma Voor en met Inwoners

Programma Voor en met Inwoners

Omschrijving programma

Voor het gemeentebestuur is er een opgave om het vertrouwen tussen de inwoner en de overheid te blijven verbeteren. Vertrouwen vereist inzet en onderhoud van de onderlinge relaties. Inwoners, ondernemers en ons maatschappelijk middenveld betrekken we daarom zo vroeg mogelijk bij nieuwe plannen, vanuit een inwonersgericht lokaal bestuur. De deskundigheid van onze inwoners helpt ons bij het besturen van de gemeente waarbij goede ideeën van harte welkom zijn. Bewonersparticipatie krijgt een extra impuls waarmee we betere plannen kunnen maken en beter gedragen besluiten kunnen nemen.

Bij een gemeente die er is voor de inwoners hoort ook goede dienstverlening. Digitaal en/of fysiek moet de toegang zo laagdrempelig mogelijk zijn en blijven. We willen dat inwoners, organisaties en ondernemers goed en in één keer geholpen worden en dat doen we klantgericht.

Programma Voor en met Inwoners bestaat uit de volgende deelprogramma's:

  • Inwonersparticipatie
  • Dienstverlening

Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting. Voor de verplichte BBV-indicatoren hebben we waar mogelijk een raming opgenomen.

Overzicht relevante beleidskaders
Toekomstvisie Houten 2025
Leidraad Omgevingsinitiatieven & Participatie

Onderdelen collegeprogramma
Hieronder staan de onderdelen uit het collegeprogramma die in dit programma financieel en programmatisch zijn verwerkt, of het komende jaar worden voorbereid voor de jaren erna. Niet ieder genoemd project wordt separaat uitgewerkt in de begroting. Het hele collegeprogramma is hier te lezen.

Nr.

Omschrijving

1.

Huidige en nieuwe instrumenten voor participatie

2.

Impuls aan participatieadvies

3.

Stimuleren inwonersinitiatieven

4.

Inwoners betrekken bij eventuele bezuinigingen

5.

Eén loket voor gemeentelijke dienstverlening

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

Output indicatoren

Toegankelijkheid website Houten.nl, percentage van criteria waaraan wordt voldaan

Toegankelijk online

59%

x

89% (label B)

x

Label A

Outcome indicatoren

% Inwoners dat vindt dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren

Monitor Sociale Kracht

48%

46%

x

50%

53%

% Inwoners dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen

Monitor Sociale Kracht

40%

39%

x

43%

48%

Rapportcijfer digitale dienstverlening

Monitor Sociale Kracht

7,4

7,3

x

7,4

7,4

Rapportcijfer directe dienstverlening

Monitor Sociale Kracht

7,17

7,13

x

7,2

7,2

Rapportcijfer gastheerschap: in hoeverre voelt de klant zich echt welkom en goed geadviseerd/geholpen

Monitor Sociale Kracht

6,7

6,7

x

6,8

6,9

Rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid

Monitor Sociale Kracht

6,6

6,5

x

6,7

7,0

Overzicht verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49