Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Programma

Rekening 2022

Begroting 2023 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

13.333.115

2.051.057

-11.282.058

12.829.732

1.992.036

-10.837.696

01.02 Saamhorigheid

13.778.355

942.427

-12.835.929

13.887.949

964.042

-12.923.907

01.03 Leren en werken

34.902.443

9.462.080

-25.440.363

30.956.475

9.323.475

-21.633.000

01.04 Thuis

240.030

48.696

-191.334

241.049

-241.049

01.99 Programmabrede kosten

303.951

-303.951

Totaal programma

62.253.943

12.504.260

-49.749.684

58.219.156

12.279.553

-45.939.603

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

315.765

21.341

-294.424

308.618

13.625

-294.993

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

869.203

190.246

-678.958

768.814

133.005

-635.809

02.03 Leefomgeving

9.591.852

4.673.111

-4.918.742

9.566.812

4.825.895

-4.740.917

02.04 Gebiedsinrichting

16.219.319

14.983.293

-1.236.026

22.161.026

20.417.930

-1.743.096

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

8.515.361

6.848.966

-1.666.395

8.565.996

6.837.837

-1.728.159

02.06 Landschap en recreatie

530.179

36.464

-493.715

520.914

18.383

-502.531

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.303.302

723.689

-579.612

1.209.316

643.246

-566.070

02.99 Programmabrede kosten

37.028

-37.028

Totaal programma

37.344.981

27.477.110

-9.867.871

43.138.524

32.889.921

-10.248.603

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

82.218

108.588

26.370

93.186

2.032

-91.154

03.02 Autoverkeer

3.550.524

146.267

-3.404.257

3.386.382

50.170

-3.336.212

03.03 Fietsverkeer

758.247

754.754

-3.492

1.016.151

397.752

-618.399

03.04 Openbaar vervoer

16.033

-16.033

11.989

-11.989

03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.407.021

1.009.609

-3.397.412

4.507.708

449.954

-4.057.754

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.483.884

402.073

-1.081.811

1.425.268

473.535

-951.733

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

4.494.819

1.673.241

-2.821.578

2.990.083

230

-2.989.853

04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

5.978.703

2.075.314

-3.903.389

4.415.351

473.765

-3.941.586

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

3.045.041

78.293

-2.966.748

3.031.431

1.593

-3.029.838

05.02 Dienstverlening

2.035.974

662.258

-1.373.715

1.950.571

569.914

-1.380.657

05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

5.081.015

740.551

-4.340.464

4.982.002

571.507

-4.410.495

Totaal programma's

115.065.663

43.806.844

-71.258.819

115.262.741

46.664.700

-68.598.041

Algemene dekkingsmiddelen

A1 Lokale heffingen

738.061

13.771.823

13.033.762

658.127

14.368.403

13.710.276

A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

77.798.658

77.798.658

742.766

74.010.758

73.267.992

A3 Overhead

14.069.244

164.522

-13.904.722

13.372.115

361.837

-13.010.278

A4 Saldo financieringsfunctie

32.327

64.027

31.700

232.571

12.468

-220.103

A5 Vennootschapsbelasting (VpB)

23.737

-23.737

26.236

-26.236

A6 Overige baten en lasten

1.801.522

2.065.599

264.077

2.587.387

1.199.520

-1.387.867

A7 Onvoorzien

66.763

-66.763

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

16.664.891

93.864.628

77.199.737

17.685.965

89.952.986

72.267.021

Totaal saldo van baten en lasten

131.730.554

137.671.473

5.940.918

132.948.706

136.617.686

3.668.980

Mutatie reserves

01. Samen Leven

435.122

435.122

29.375

29.375

02. Duurzame leefomgeving

1.584.149

890.527

-693.622

132.886

617.808

484.922

03. Goede bereikbaarheid

1.826.152

785.894

-1.040.258

2.220.575

1.846.019

-374.556

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

4.954.082

7.884.453

2.930.371

120.191

120.191

Totaal mutaties reserves

8.364.383

9.995.996

1.631.613

2.353.461

2.613.393

259.932

Resultaat

140.094.937

147.667.469

7.572.532

135.302.167

139.231.079

3.928.912

Programma

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024 primitief

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

13.957.109

2.112.852

-11.844.257

15.934.037

1.890.663

-14.043.374

01.02 Saamhorigheid

16.637.473

2.111.192

-14.526.281

18.181.363

711.245

-17.470.118

01.03 Leren en werken

33.889.231

9.474.980

-24.414.251

35.492.965

9.303.941

-26.189.024

01.04 Thuis

407.239

129.790

-277.449

974.655

825.511

-149.144

01.99 Programmabrede kosten

357.316

-357.316

104.901

-104.901

Totaal programma

65.248.368

13.828.814

-51.419.554

70.687.921

12.731.360

-57.956.561

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

308.618

13.625

-294.993

332.294

14.470

-317.824

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

829.620

133.005

-696.615

858.936

141.067

-717.869

02.03 Leefomgeving

10.281.671

4.939.756

-5.341.915

10.430.254

5.200.639

-5.229.615

02.04 Gebiedsinrichting

23.385.286

20.417.930

-2.967.356

21.083.138

18.196.570

-2.886.568

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

8.839.911

6.837.837

-2.002.074

9.000.587

7.298.113

-1.702.474

02.06 Landschap en recreatie

727.572

183.383

-544.189

565.837

15.641

-550.196

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.330.196

643.246

-686.950

1.449.136

708.192

-740.944

02.99 Programmabrede kosten

159.022

-159.022

83.986

-83.986

Totaal programma

45.861.896

33.168.782

-12.693.114

43.804.168

31.574.692

-12.229.476

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

94.058

2.032

-92.026

100.353

2.158

-98.195

03.02 Autoverkeer

4.186.291

174.170

-4.012.121

5.418.805

2.430.722

-2.988.083

03.03 Fietsverkeer

951.468

407.752

-543.716

920.847

433.032

-487.815

03.04 Openbaar vervoer

11.989

-11.989

7.600

-7.600

03.99 Programmabrede kosten

79.927

-79.927

6.642

-6.642

Totaal programma

5.323.733

583.954

-4.739.779

6.454.247

2.865.912

-3.588.335

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.474.656

473.535

-1.001.121

1.647.154

466.095

-1.181.059

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

4.208.588

822.980

-3.385.608

3.504.915

143.612

-3.361.303

04.99 Programmabrede kosten

74.593

-74.593

Totaal programma

5.757.837

1.296.515

-4.461.322

5.152.069

609.707

-4.542.362

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

3.134.414

1.593

-3.132.821

3.194.864

1.692

-3.193.172

05.02 Dienstverlening

1.950.571

569.914

-1.380.657

2.527.145

1.019.679

-1.507.466

05.99 Programmabrede kosten

29.180

-29.180

Totaal programma

5.114.165

571.507

-4.542.658

5.722.009

1.021.371

-4.700.638

Totaal programma's

127.305.999

49.449.572

-77.856.427

131.820.414

48.803.042

-83.017.372

Algemene dekkingsmiddelen

A1 Lokale heffingen

929.547

14.610.823

13.681.276

1.106.940

15.487.441

14.380.501

A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

265.076

74.859.103

74.594.027

53.882

82.210.838

82.156.956

A3 Overhead

15.775.966

1.213.748

-14.562.218

17.113.383

351.733

-16.761.650

A4 Saldo financieringsfunctie

230.103

10.000

-220.103

215.617

10.000

-205.617

A5 Vennootschapsbelasting (VpB)

26.236

-26.236

27.574

-27.574

A6 Overige baten en lasten

3.738.089

801.093

-2.936.996

1.636.530

1.201.229

-435.301

A7 Onvoorzien

66.763

-66.763

67.553

-67.553

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

21.031.780

91.494.767

70.462.987

20.221.479

99.261.241

79.039.762

Totaal saldo van baten en lasten

148.337.779

140.944.339

-7.393.440

152.041.893

148.064.283

-3.977.610

Mutatie reserves

01. Samen Leven

169.475

169.475

29.375

29.375

02. Duurzame leefomgeving

1.987.886

2.457.757

469.871

1.377.886

1.134.854

-243.032

03. Goede bereikbaarheid

2.220.575

2.300.227

79.652

1.876.177

1.041.628

-834.549

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

391.263

4.609.660

4.218.397

500.000

5.537.500

5.037.500

Totaal mutaties reserves

4.599.724

9.537.119

4.937.395

3.754.063

7.743.357

3.989.294

Resultaat

152.937.503

150.481.458

-2.456.045

155.795.956

155.807.640

11.684

Programma

Begroting 2024

Begroting 2025

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

15.934

1.891

-14.043

16.642

1.897

-14.745

01.02 Saamhorigheid

18.181

711

-17.470

14.530

609

-13.921

01.03 Leren en werken

35.493

9.304

-26.189

35.741

9.889

-25.852

01.04 Thuis

975

826

-149

149

-149

01.99 Programmabrede kosten

105

-105

106

-106

Totaal programma

70.688

12.731

-57.957

67.168

12.394

-54.774

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

332

14

-318

332

14

-317

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

859

141

-718

844

141

-703

02.03 Leefomgeving

10.430

5.201

-5.230

10.413

5.399

-5.013

02.04 Gebiedsinrichting

21.083

18.197

-2.887

7.194

4.700

-2.494

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

9.001

7.298

-1.702

9.189

7.295

-1.894

02.06 Landschap en recreatie

566

16

-550

566

16

-550

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.449

708

-741

1.464

708

-755

02.99 Programmabrede kosten

84

-84

119

-119

Totaal programma

43.804

31.575

-12.229

30.119

18.274

-11.846

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

100

2

-98

100

2

-98

03.02 Autoverkeer

5.419

2.431

-2.988

5.367

2.595

-2.772

03.03 Fietsverkeer

921

433

-488

1.337

758

-580

03.04 Openbaar vervoer

8

-8

8

-8

03.99 Programmabrede kosten

7

-7

Totaal programma

6.454

2.866

-3.588

6.812

3.355

-3.457

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.647

466

-1.181

1.680

466

-1.213

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

3.505

144

-3.361

3.353

36

-3.317

04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

5.152

610

-4.542

5.033

502

-4.530

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

3.195

2

-3.193

3.107

2

-3.106

05.02 Dienstverlening

2.527

1.020

-1.507

2.526

1.021

-1.506

05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

5.722

1.021

-4.701

5.634

1.022

-4.611

Totaal programma's

131.820

48.803

-83.017

114.766

35.548

-79.219

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

1.107

15.487

14.381

1.235

15.597

14.362

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

54

82.211

82.157

53

78.513

78.460

Overhead

17.113

352

-16.762

16.681

344

-16.338

Saldo financieringsfunctie

216

10

-206

86

10

-76

Vennootschapsbelasting (VpB)

28

-28

28

-28

Overige baten en lasten

1.637

1.201

-435

2.097

1.190

-907

Overige baten en lasten

Onvoorzien

68

-68

67

-67

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

20.221

99.261

79.040

20.248

95.653

75.406

Totaal saldo van baten en lasten

152.042

148.064

-3.978

135.014

131.201

-3.813

Mutatie reserves

01. Samen Leven

29

29

29

29

02. Duurzame leefomgeving

1.378

1.135

-243

1.233

767

-466

03. Goede bereikbaarheid

1.876

1.042

-835

1.752

665

-1.087

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

500

5.538

5.038

150

1.455

1.305

Totaal mutaties reserves

3.754

7.743

3.989

3.135

2.916

-219

Resultaat

155.796

155.808

12

138.149

134.117

-4.032

Programma

Begroting 2026

Begroting 2027

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01. Samen Leven

01.01 Gezondheid

16.774

1.910

-14.864

16.761

1.910

-14.851

01.02 Saamhorigheid

14.568

629

-13.939

14.533

629

-13.904

01.03 Leren en werken

35.367

9.293

-26.074

35.441

9.293

-26.148

01.04 Thuis

149

-149

149

-149

01.99 Programmabrede kosten

128

-128

135

-135

Totaal programma

66.987

11.832

-55.155

67.019

11.832

02. Duurzame leefomgeving

02.01 Woningen

332

14

-317

332

14

-317

02.02 Commerciële voorzieningen en horeca

819

141

-678

820

141

-678

02.03 Leefomgeving

10.440

5.351

-5.089

10.353

5.393

-4.961

02.04 Gebiedsinrichting

6.999

4.700

-2.299

2.802

790

-2.012

02.05 Duurzaamheid & energietransitie

9.174

7.280

-1.894

9.191

7.297

-1.894

02.06 Landschap en recreatie

566

16

-550

566

16

-550

02.07 Cultuurhistorie en archeologie

1.466

708

-758

1.468

708

-760

02.99 Programmabrede kosten

155

-155

172

-172

Totaal programma

29.950

18.210

-11.740

25.704

14.360

03. Goede bereikbaarheid

03.01 Verkeersbeleid

101

2

-98

102

2

-100

03.02 Autoverkeer

5.813

2.415

-3.398

5.220

1.693

-3.527

03.03 Fietsverkeer

870

433

-437

1.405

721

-685

03.04 Openbaar vervoer

8

-8

8

-8

03.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

6.792

2.850

-3.942

6.735

2.416

04. Veilige leefomgeving

04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde

1.679

466

-1.213

1.682

466

-1.216

04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement

3.313

-3.313

3.313

-3.313

04.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

4.992

466

-4.526

4.995

466

05. Betrokken bij de samenleving

05.01 Politiek en bestuur

3.160

2

-3.158

3.168

2

-3.166

05.02 Dienstverlening

2.469

1.022

-1.447

2.522

1.022

-1.500

05.99 Programmabrede kosten

Totaal programma

5.629

1.024

-4.605

5.689

1.024

Totaal programma's

114.350

34.382

-79.967

110.142

30.097

-80.045

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Lokale heffingen

750

15.116

14.365

775

15.166

14.390

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

37

71.497

71.460

213

71.124

70.911

Overhead

16.093

344

-15.749

15.978

344

-15.634

Saldo financieringsfunctie

13

10

-3

37

10

-27

Vennootschapsbelasting (VpB)

28

-28

28

-28

Overige baten en lasten

2.089

1.189

-899

2.091

1.164

-927

Overige baten en lasten

Onvoorzien

68

-68

68

-68

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

19.077

88.156

69.079

19.190

87.808

68.618

Totaal saldo van baten en lasten

133.427

122.538

-10.889

129.332

117.906

-11.427

Mutatie reserves

01. Samen Leven

29

29

29

29

02. Duurzame leefomgeving

608

567

-41

133

317

184

03. Goede bereikbaarheid

1.680

898

-782

1.632

1.232

-400

04. Veilige leefomgeving

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

480

480

230

230

Totaal mutaties reserves

2.288

1.974

-314

1.765

1.808

43

Resultaat

135.715

124.512

-11.203

131.097

119.713

-11.384

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49